Contact

Halensebaan 35
B-3290 DIEST

+32(0)13 35 37 69

essa@essa.be

Over ons

Ingenieurs- en architectenbureau ESSA heeft zich tijdens de voorbije decennia toegelegd op de studie en het ontwerp van een brede waaier openbare en privé gebouwen, gesitueerd in de utilitaire sector en in de sector van de huisvesting : zwembaden, sporthallen, scholen, kantoren, sociale woningen, ...

Specifiek voor de ontwerpmethodiek van ESSA is de totaalaanpak en de service. De kennis en ervaring van onze hooggekwalificeerde medewerkers spreidt zich uit over de meest courante vakgebieden. Architectuur en inrichting, stabiliteit, technische studies en omgevingsaanleg kunnen als één pakket worden aangeboden, met permanente aandacht voor coördinatie, duurzaamheid en rationeel energiegebruik, bouwfysica en bouwtechniek, veiligheid en milieu, zonder budgetcontrole en timing uit het oog te verliezen.

Deze totaalaanpak zorgt voor een symbiose die een solide basis vormt voor kwalitatieve, functionele, hedendaagse en betaalbare projecten.

Ingenieurs- en archi­tec­ten­bureau ESSA legt zich toe op het ont­werp van open­bare en privé ge­bouwen in de uti­litaire sector en in de sector van de huis­vesting : zwem­baden, sport­hal­len, scho­len, kan­to­ren, so­ciale wo­ningen, ...

Specifiek voor de ontwerp­metho­diek van ESSA is de totaal­aanpak : hoog­gekwa­lificeerde mede­werkers kunnen archi­tectuur en in­richting, sta­bili­teit, tech­nische studies en om­geving­saanleg als één pak­ket aan­bieden, met per­manente aan­dacht voor coördi­natie, duur­zaam­heid, bouw­techniek en veilig­heid, zonder budget­controle en timing uit het oog te ver­liezen. Deze totaal­aanpak staat ga­rant voor kwa­lita­tieve, functio­nele, he­den­daagse en betaal­bare pro­jecten.

contactgegevens

Halensebaan 35
B-3290 DIEST

+32(0)13 35 37 69

essa@essa.be

Projecten

DIEPENBEEK - UHasselt

PROJECT : Bouwen van een labogebouw voor vakgroep Chemie.

Het project kadert in de uitvoering van het master­plan dat door ingenieurs- en architecten­bureau ESSA werd opgemaakt in opdracht van UHasselt voor de renovatie en her­organisatie van gebouw D …
architectuur stabiliteit technieken omgevingsaanleg veiligheid EPB

HULSHOUT - Kinderopvang

PROJECT : Bouwen van een buitenschoolse kinderopvang.

Opvang van kinderen vóór en na de school­uren vraagt om een functioneel gebouw met één bouw­laag met voldoende trans­parantie en over­zicht …
architectuur stabiliteit technieken omgevingsaanleg veiligheid EPB

EEKLO - zwembad en buitenschoolse kinderopvang

PROJECT : Bouwen van een zwembad en een buitenschoolse kinderopvang.

Het stedelijk sportcentrum van Eeklo wordt uit­gebreid met een centrale inkomhal, kan­toren, poly­valente zalen, kleed­kamers, een zwem­complex en geïntegreerde accommo­datie voor buiten­schoolse kinder­opvang …
architectuur stabiliteit technieken veiligheid EPB

DIEPENBEEK - UHASSELT bibliotheek

PROJECT : Herinrichting campusbibliotheek.

De bestaande campusbibliotheek, die al ruim veertig jaar meeging, werd stevig onder handen genomen. Het resultaat? Een open, ruime en moderne plek. Waar de oude bibliotheek nog aanvoelde als stoffig en gedateerd, is de vernieuwde ruimte een oase van licht en rust in een strak maar gezellig kader …
architectuur stabiliteit technieken veiligheid

Hove - Ritmica

PROJECT : Uitbreiding van de school 'Ritmica' met 11 klaslokalen.

De gebouwen van Ritmica in Hove, een school voor kin­deren met een be­perking worden uit­gebreid met 11 nieuwe klas­lokalen, aangepast aan de spe­cifieke toestand van de leer­lingen …
architectuur stabiliteit technieken omgevingsaanleg veiligheid EPB

Scherpenheuvel-Zichem - Den Cayberg

PROJECT : Bouwen van een ontmoetingscentrum.

De driehoekige vorm van het bouwperceel, de steden­bouwkundige voor­schriften en het sterk hellende profiel van de straat liggen aan de basis van de opvallende vorm van 'den Cayberg', het buurt­huis van de wijk Keiberg van Scherpen­heuvel …
architectuur stabiliteit technieken omgevingsaanleg veiligheid EPB

VORSELAAR - Dageraad

PROJECT : Renovatie van het gebouw 'Dageraad' op de Campus Vorselaar.

De Dageraad is een geïndustrialiseerd gebouw uit 1962. Ingrijpende renovatiewerken aan het gebouw en de technische installaties zetten deze school terug op de kaart …
architectuur stabiliteit technieken EPB

Houthalen-Helchteren - De Zool

PROJECT : Renovatie van het oud-gemeentehuis.

Oud en nieuw contrasteren opvallend qua vorm, hoogte en kleur waardoor het statige gemeente­huis extra wordt geaccentueerd in de lokale dorpskern …
architectuur stabiliteit technieken EPB

Heusden-Zolder - De Schacht

PROJECT : Bouwen van een wijk.

Model- en demonstratieproject 'De Schacht' heeft betrekking op de oprichting van 19 koop- en 19 huur­woningen op de voormalige mijnterreinen van Zolder …
architectuur stabiliteit technieken omgevingsaanleg EPB

Zandhoven - Het Veld

PROJECT : Bouwen van een sportcomplex.

Het BPA legde strenge eisen op om de bouw­hoogte te beperken. Om tegemoet te komen aan deze eisen werd ervoor geopteerd om het volume van het nieuwe sport­complex deels ondergronds te voorzien …
architectuur stabiliteit technieken omgevingsaanleg EPB

HAMONT-ACHEL - De  Stadswerf

PROJECT : Bouwen van de stadswerf te Hamont-Achel.

'De Werf' biedt onderdak aan de technische dienst en aan een aantal admini­stratieve diensten. Het complex beschikt over kantoren, kleed­kamers, vergader­lokalen en goed uitgeruste werk­plaatsen met onder meer een garage voor het onderhoud …
architectuur stabiliteit technieken veiligheid EPB

WESTERLO - boekhoudkantoor IBA

PROJECT : Bouwen van een kantoorgebouw te Westerlo.

Het nieuwe gebouw van boekhoudkantoor IBA uit Westerlo biedt onderdak aan een twintigtal medewerkers …
architectuur stabiliteit technieken omgevingsaanleg EPB
Ingenieurs- en architectenbureau ESSA is ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant.
Ondernemingsnummer BE 0452.206.575 - RBV Leuven 508 - burgerlijke NV - Reglement van Beroepsplichten.